Miljø

Pon Equipment jobber kontinuerlig med å videreføre Caterpillars sterke fokus og innsats på kvalitet og miljø. Vår service skal speile den kvaliteten Caterpillar produktene er kjent for.

Vårt mål er å kontinuerlig forbedre sikkerhet og miljøhensyn i alle våre prosesser. Derfor har alle våre verksteder, mekanikere og servicebiler miljø og sikkerhetsrutiner etter strenge krav fra Caterpillar på plass. På alle våre lokasjoner har vi returordninger på olje, kjemikalier, stål og annet avfall.

Vi har god dekning i hele landet med omreisende mekanikere for å begrense unødvendig kjøring og lange distanser til og fra kunder samt for å korte ned ventetid for kunden på å få utført nødvendig service. Kvalitet, miljø og sikkerhet er sammen med Caterpillar, vårt viktigste fokusområde i hele organisasjonen.

miljø

PON EQUIPMENT

 • Driver sin virksomhet etter anerkjente prinsipper med hensyn til kildesortering, håndtering av farlig avfall, HMS-arbeid, osv
 • Tilbyr serviceavtaler som sikrer riktig vedlikeholdte og justerte maskiner for minimal forurensning, samt tar hånd om utskiftede væsker og filtre
 • Tilbyr oljeanalyse som kan gi grunnlag for lengre oljeskiftintervaller på ikke utsatte systemer som hydraulikk. Dette vil igjen redusere ressursforbruk

CATERPILLAR

 • Alle maskiner fra 01.01.2016 vil bli levert med seneste krav til Steg IV avgassrenseteknologi
 • Lave skiftintervaller på olje og særlig frostvæske (Caterpillar Long Life Coolant), gir mindre forbruk og dermed avfall
 • Motorene kan kjøres med innblanding av Biodiesel
 • Cat Reman fabrikkoverhalte byttedeler reduserer ressursforbruk
 • Slanger med gjenbrukbare koblinger gir mindre ressursforbruk
 • Ca 95 prosent av maskinen kan materialgjenvinnes

PRINSIPPENE I VÅRT MILJØARBEID

Vårt miljøarbeid skal preges av et helhetssyn ut fra en avveining av hva som er teknisk mulig, økonomisk-/ressursmessig rimelig og økologisk motivert.

 • Imøtekomme de av myndighetene fastsatte krav med god margin. Et eksempel på dette er ACERT-motortekonologien fra Caterpillar, som ved hjelp av avansert elektronikk og styring av luftstrøm og drivstoffinnsprøyting overgår alle kjente avgasskrav
 • Aktivt bidra til å øke kunnskapen og bevisstgjøring av miljøspørsmål hos alle ansatte
 • Velge miljøvennlig gjenvinningsmaterialer i virksomheten
 • Vurdere miljøaspektet ved innkjøp av varer og tjenester
 • Prioritere arbeidsmetoder og teknikker som er skånsomme mot miljøet
 • Selge produkter som holder høy miljømessig standard
 • Stille krav til og aktivt påvirke leverandører, kunder og andre samarbeidspartneres måte å tilvirke og anvende produkter, som har minimal belastning på miljøet

Ansvaret med hensyn til miljøspørsmål følger linjeansvaret med administrerende direktør som øverste ansvarlige, og teknisk sjef som koordinator.

Share

Vi er med i Grønt Punkt

Pon Equipment AS er med i Grønt Punkt Norge.

Vi tar miljøansvar ved å delta i en returordning for brukt emballasje. Tilsammen sørger medlemsbedriftene i Grønt Punkt Norge for at Norges CO2-utslipp reduseres med 350 000 tonn hvert år.