Miljöpolicy

”Vi, Pon Equipment AB, Pon Power AB och Elektromatik Power Generation AB, ska sälja och serva gruvmaskiner, Bygg- & ansläggningsmaskiner samt relaterade maskiner, avfalls- och återvinningsmaskiner, Energi och Transportlösningar och utrustning. Vi ska utveckla, tillverka och installera reservkraftslösningar. Allt i enlighet med avtalade villkor."

·         Vi ska optimera energiförbrukningen i vår verksamhet

·         Vi ska sträva efter att minska våra utsläpp av koldioxid från transporter

·         Vi ska ha en aktiv kommunikation med och uppfylla lagstiftning, tillstånd villkor och andra krav från myndigheter, länsstyrelser och kommuner

·         Vår miljöpolicy kommuniceras till alla personer som arbetar för eller på uppdrag av oss via vår hemsida

·         Vi ska i egen produktion och verksamhet, välja miljöanpassade och effektiva produkter

·         Vi ska genom ständiga förbättringar sträva efter att minska miljöskadliga utsläpp till luft, vatten och mark

·         Vi ska eftersträva en effektiv avfallshantering med sikte på fullständig källsortering

·         Vi ska informera och utbilda våra medarbetare i miljöfrågor så att de kan agera miljömedvetet i sitt arbete

·         Vi ska välja leverantörer som uppfyller våra miljökrav

·         För att säkerställa ett effektivt miljöarbete skall vi vidmakthålla ett väl fungerande miljöledningssystem enligt standarden SS-EN ISO 14001

Share