home-banner.jpg

Våre tiltak i forbindelse med Corona-viruset

Til tross for Corona-viruset er vi fullt operative. Vi har innført strenge restriksjoner og rutiner for å unngå spredning av viruset og beklager at arrangement med fysisk oppmøte har blitt avlyst/utsatt. Vi oppfordrer våre kunder til å primært kontakte oss på mail eller telefon. Vi følger alle råd og krav som stilles av Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

 

 • Reisevirksomhet med offentlig fremkomstmidler blant ansatte er frarådet og karantene for ansatte som har reist utenlands er innført
 • Møtevirksomhet både internt og med eksterne er sterkt begrenset
 • Arrangementer med grupper er utsatt
 • Ikke-ansatte har ikke adgang inn på verksted eller lager
 • Hygienetiltak i form av håndsprit, ekstra vask av lokaler er innført på alle våre lokasjoner, samt oppheng av informasjon om smittespredning 

CORONAVIRUS (COVID-19) FORHOLDSREGLER I PON NORGE


Pon har tatt en rekke forholdsregler som respons på koronaviruset (COVID-19) og overvåker situasjonen nøye. Pons hovedfokus er å sikre helse og sikkerhet for våre ansatte og forretningspartnere, og å dempe risikoen for å spre viruset.

 

Følgende tiltak gjelder alle ansatte i Pon Norge, besøkende og fasiliteter inkludert feltarbeidere, lager, verksteder og kontorer.

 

Prosedyrene er basert på retningslinjer gitt av norske helsemyndigheter, Utenriksdepartementet og Pon Holding.

 

TILGANG TIL ET PON-ANLEGG

 

 • Besøkende må bekrefte at de sannsynligvis ikke vil bære viruset ved å svare på et spørreskjema før besøket eller når de kommer inn i resepsjonsområdet.
 • Alle innganger på våre avdelinger vil ha hånddesinfeksjon tilgjengelig og plakater med håndhygiene-anbefalinger for å forhindre virusoverføring
 • Det er gitt separate fasiliteter for lastebilsjåfører.

 

SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR ALLE ANSATTE I PON

 

 • Utstrakt bruk av hjemmekontor
 • Det er iverksatt utvidede tiltak angående personlig hygiene og på stedet.
 • Det er iverksatt utvidede tiltak for å sikre fysisk skille mellom ansatte i kantina og arbeidsplass generelt
 • Det er satt strenge begrensninger for å reise, motta besøkende og delta på møter ansikt til ansikt
 • Ansatte i karantene er pålagt å holde seg borte fra kontorer og andre ansatte i henhold til Pon-retningslinjene og anbefaling fra norske helsemyndigheter.
 • Oppdatert informasjon blir gjort tilgjengelig for alle ansatte på Pon-intranettet og via SMS / meldinger
   

KONTINUITETSPLANLEGGING

 

 • Pon iverksetter tiltak for å sikre kontinuitet i leveranser og support til alle våre kunder
 • Pon evaluerer og implementerer kontinuerlig passende risikoreduserende tiltak.

Pon forventer at våre forretningspartnere har iverksatt lignende tiltak for å dempe virusoverføring. Pon vil respektere og følge slike tiltak, akkurat som Pon forventer at våre forretningspartnere følger våre tiltak når vi arbeider med våre ansatte og besøker våre fasiliteter.

Ovennevnte prosedyrer er gyldige så lenge de norske helsemyndighetene gir spesielle forholdsregler.

 

Vennlig hilsen ,

Claus Høyer, administrerende direktør Pon Power

Erik Sollerud, administrerende direktør Pon Equipment

Coronavirus (COVID-19) precautions in Pon Norway

 

Pon has taken a number of precautionary measures in response to the coronavirus (COVID-19) and is closely monitoring the situation. Pon’s primary focus is to ensure  the health and safety of our employees and business partners, and to mitigate the risk of spreading the virus.

 

The following measures apply to all Pon Norway staff, visitors and facilities including field workers, warehouse, workshops and offices. 

 

The procedures are based on guidelines provided by the Norwegian Health Authorities, Norwegian Ministry of Foreign Affairs and Pon Holding.

 

Access to a Pon facility 
 • Visitors must confirm that they are not likely to carry the virus  by answering a questionnaire prior to their visit or when entering the reception area.

 • All facility entrances will have hand disinfection available and posters with hand hygiene recommendations  to prevent virus transmission

 • Separate facilities have been provided for truck drivers.

 

Special precautions for all Pon employees
 • Extensive use of home office

 • Extended measures have been implemented regarding personal- and on-site hygiene. 

 • Extended measures have been implemented to ensure physical separation  between employees in the cantina and workplace in general

 • Strict restrictions have been put on travelling, receiving visitors and attending face to face meetings

 • Employees in quarantine are required to stay away from offices and other employees according to the Pon guidelines and the recommendation by the Norwegian Health Authorities.

 • Updated information is made available to all employees on the Pon intranet and via SMS/messaging

 •  

 

Continuity planning
 • Pon is taking measures to ensure  continuity in deliveries and support to all our customers 

 • Pon is continuously evaluating and implementing appropriate risk mitigation measures.

 

Pon expects that our business partners have implemented similar measures  to mitigate virus transmission .Pon will respect and follow such measures, just as Pon expects our business partners to follow our measures when dealing with our employees and visiting our facilities. 

Above procedures are valid as long as the Norwegian Health Authorities advise special precautions. 

 

 

Sincerely , 

Claus Høyer, Managing Director Pon Power

Erik Sollerud, Managing Director Pon Equipment Forhold som kun gjelder kunder av Pon Equipment AS

Informasjon til våre kunder

Oslo 25. Mars 2020

 

På grunn av den pågående situasjonen med Corona og ustabiliteten i verdensøkonomien vil vi med umiddelbar virkning ta forbehold om endringer i pris og leveringstid .


 

Med bakgrunn i usikkerheten i de finansielle markedene og da spesielt den svake krona vil vi måtte ta forbehold om prisjusteringer. Prisene som gis i tilbud er veiledende og gis basert på situasjonen ved utarbeidelse av tilbud og inngåelse av avtale.

COVID-19-utbruddet kan ha en negativ innvirkning på Pon Equipment AS sin forsyningskjede, logistikk og gjennomføringsplaner. Selv om det er vanskelig å forutse nøyaktig hva konsekvensene vil bli, kan utbruddet og eventuelle restriktive tiltak knyttet til dette, påvirke Pon Equipments leverandører og Pon Equipment selv på en slik måte at det til slutt forhindrer eller forsinker Pon Equipments evne til å utføre noen av sine forpliktelser som planlagt eller forespurt, inkludert muligheten til å tilby (teknisk) personell eller reparasjonstjenester.

Dersom utbruddet påvirker Pon Equipments evne til å utføre sine forpliktelser, har Pon Equipment rett til å stanse utførelsen av sine forpliktelser uten å pådra seg noe ansvar for den annen parts kostnader, skader eller tap som oppstår ved slik stans. Pon Equipment vil informere berørte parter dersom slike tilfeller oppstår.

Pon Equipment vil etter avtaleinngåelse kunne øke priser / satser på varer og tjenester ved endringer i prisene for råvarer, skatter, valuta, lønn eller andre forhold som er relatert til COVID-19-utbruddet. Hvis pris- eller kurs økningen utgjør mer enn 10% av den opprinnelige prisen / satsen, kan den andre parten si opp avtalen ved å gi beskjed til Pon Equipment AS, forutsatt at slik varsel mottas innen 3 (tre) dager etter at Pon Equipment har sendt varsel om økning i pris/sats, uten at noen av partene har ansvar for den annen parts kostnader, skader eller tap som oppstår ved en slik oppsigelse.

 

Vi beklager på det sterkeste dette og vil gjøre vårt ytterste for at disse utfordringene skal påvirke vår leveranser i minst mulig grad. 


 

Har dere spørsmål rundt dette ta kontakt med oss.


 

Med vennlig hilsen 

Erik Sollerud

Adm Dir Pon Equipment & Pon Rental


Kontakt Tilbake Icon - Contact Sticky Cross
 • Call
 • Arrow

Ring oss

 

Våre åpningstider er 08:00 - 16:00

 

 • Ring Pon Equipment AS
  (for kjøp av Cat maskiner og utstyr)
 •  
 • Call21 08 41 00
 •  
 • Ring Pon Power AS
  (for kjøp av Cat motorer og aggregat)
 •  
 • Call23 17 05 00
 •  
 • Ring Pon Rental AS
  (for leie av maskiner og utstyr)
 •  
 • Call21 08 43 00

Send oss en e-post

Vi svarer deg så fort vi kan.

Hvordan foretrekker du at vi kontakter deg? *
250/250

 

ELLER FYLL UT SKJEMA HER:

 

Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter jeg deg så snart som mulig.

 

Hvordan vil du at vi skal kontakte deg? *
250/250
web-monitoring-ok