• Home
  • Leiebetingelser

Leiebetingelser

Det er viktig at du leser våre betingelser før du signerer på leiekontrakt med oss. Vennligst påse at du leser betingelsene nøye.

1. Gyldighet Disse alminnelige betingelser gjelder i den utstrekning ikke annet fremgår av skriftlig overenskomst, og gjelder for maskiner og utstyr som leies fra PON Rental Norway AS (“Pon Rental”). 

2. Tilbud - ordrebekreftelse  

Alle tilbud fra Pon Rental er veiledende og uforpliktende. Forpliktende avtaler er først inngått når Pons bekreftelse på forespørsel om utleie og utstyr foreligger. 

3. Spesifikasjoner og tegninger
Illustrasjoner, spesifikasjoner og tekniske data som vekt, mål, volum, ytelse, kraftbehov, etc. i brosjyrer og annet reklamemateriell tjener bare til orientering, og må kun oppfattes som veiledende. 

4. Utleveringsforbehold
Oppgitte leveringstider er veiledende. Såfremt leveringstiden ikke er garantert jfr. pkt. 23.9, påtar ikke Pon Rental seg noe ansvar for forsinkelser. Leietaker kan ikke fremme krav dersom Pon Rental ikke er i stand til å levere maskiner og utstyr i ønsket mengde, kvalitet, størrelse, eller lignende. 

5. Utlevering
Pon Rental plikter å utlevere leiegjenstander i driftsmessig og utprøvd stand, forsynt med forskriftsmessige sikkerhets- og beskyttelsesanordninger. Det er vanlig at leiegjenstanden endres som følge av erfaringer og produktutvikling. Pon Rental har derfor rett til å utlevere leiegjenstanden, selv om det skulle forekomme mindre vesentlige avvik fra de mål, kravbehov, arbeidsytelser eller andre spesifikasjoner som har vært oppgitt til Leietakeren. Utlevering er FCA (Incoterms 2000) hos Pon Rentals avdeling om ikke annet er avtalt. Etter skriftlig anmodning kan Pon Rental besørge frakt og assuranse. Alle forsendelser skjer, hvis ikke annet er avtalt, for Leietakers regning og risiko. Ansvar for sikring av maskiner og utstyr for transport påhviler Leietaker. Alle uregelmessigheter forårsaket av forsinkelse underveis, beskadigelse på bil, jernbane, båt etc. er Pon Rental i alle tilfelle uvedkommende.

6. Tilbakelevering
 Leiegjenstanden leveres tilbake for Leietakers regning og risiko. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal leiegjenstanden tilbakeleveres til lager hos Pon Rentals avdeling der den ble utlevert eller etter avtale med Pon Rental, og i slik stand som følger av punkt 15 og 17 nedenfor. Tilbakelevering skal skje innenfor ordinær arbeidstid dvs. mellom kl 0700 og kl 1615. 

7. Leietid
Leietiden regnes fra det tidspunkt leiegjenstanden er bestilt til og holdes tilgjengelig for Leietakeren. Dersom det er avtalt at Pon Rental skal forestå forsendelse av leiegjenstanden for Leietakers regning og risiko løper leietiden fra det tidspunkt leiegjenstanden holdes tilgjengelig for transportøren eller, dersom det er avtalt at Pon Rental selv skal være ansvarlig for transport, det tidspunkt Pon Rental har stilt leiegjenstanden tilgjengelig for Leietakeren på avtalt sted. Leietiden løper frem til leieavtalens utløp eller leieavtalen lovlig er brakt til opphør og leiegjenstanden er tilbakelevert Pon Rentals avdeling, der den ble utlevert, eller hentet av Pon Rental. 

8. Leie
Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, vil leien belastes i samsvar med Pon Rentals til enhver tid gjeldende utleiepriser. Leieprisen kan revideres uten særskilt varsel i en leieperiode. Leien er basert på 8 timers arbeidsdag hvis annet ikke er skriftlig avtalt. Leie beregnes også for dager leiegjenstanden ikke benyttes og i ferietid. I tillegg til avtalt leie, jfr. pkt. 8 kommer offentlige skatter og avgifter, så som merverdiavgift o.l. 

9. Betalingsvilkår
Som utgangspunkt betales leien, mv. ved bruk av faktura med påført forfallsdato, se dog pkt. 10. Betalingen er rettidig når den er kreditert Pon Rentals konto på forfallsdato. Pon Rental kan når som helst kreve at Leietakeren betaler forholdsmessig beløp som depositum, til sikkerhet for betaling og Leietakerens ansvar for øvrig. Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven (lov av 17.12.1976 nr. 100). 

10. Kreditt og sikkerhet
Leietakeren gir Pon Rental rett til å foreta en kredittvurdering av Leietakeren. Leietakeren vil ved tilfredsstillende kredittvurdering, kunne gis anledning til å betale leie mot faktura. Pon Rental kan når som helst innstille bevilget kreditt, når det foreligger saklig grunn for dette. Pon Rental har rett til å kreve sikkerhet for leie og andre omkostninger. Leietakeren skal stille slik sikkerhet Pon Rental krever, når det etter Pon Rentals skjønn anses som nødvendig. Om inkasso innledes og utleieforholdet likevel fortsetter skjer all videre utleie mot kontant betaling, uavhengig av hva som ellers er avtalt.

11. Force majeure
Som force majeure regnes enhver hindring som Pon Rental ikke med rimelighet kan overvinne eller at oppfyllelse av leieavtalen vil medføre så stor ulempe eller kostnad for Pon Rental at det står i vesentlig misforhold til Leietakerens interesse i oppfyllelse av avtalen. Dette gjelder uavhengig av om hindringen rammer Pon Rental selv etter underleverandører Pon Rental anvender for oppfyllelse av leieavtalen. Som force majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som rammer den ved avtalens inngåelse av Pon Rental forutsatte transportmåte eller vei, samt kassasjon av større arbeidsstykker, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, beslutninger av offentlig myndighet, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvirering, beslag eller valuta-, eksport-, og importrestriksjoner. 

12. Verneinnretninger
Leiegjenstanden skal være i overensstemmelse med de krav arbeidsmiljøloven (lov av 17.6.2005 nr. 62) med tilhørende forskrifter stiller på det tidspunkt leieavtalen inngås. Leietaker er selv ansvarlig for verne- og sikkerhetsutstyr som ikke er en integrert del leiegjenstanden, men som skal benyttes av personale eller andre, samt påkrevd sikringsutstyr, sertifisering m.v. 

13. Fremleie
Leietakeren har ikke rett til fremleie eller overdra rettigheter etter leieavtalen uten Pon Rentals forutgående skriftlige samtykke. 

14. Leietakerens bruk
Leiegjenstanden kan kun benyttes til den type arbeidsoppgaver og under slike forhold som den er beregnet for, og i samsvar med Pon Rentals og eventuelle offentligrettslige krav og påbud, herunder også Arbeidstilsynets forskrifter om drift, pålegg m.v. Leietakeren er i leietiden for egen regning ansvarlig for at opplæring, transport, plassering og bruk av leiegjenstanden tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentlige krav og pålegg. Leietakeren skal skriftlig oppgi det sted leiegjenstanden skal benyttes. Leietakeren er ikke berettiget til å flytte leiegjenstanden til et annet sted, uten Pon Rentals forutgående skriftlige samtykke. Leietakeren skal sørge for at Pon Rental har uhindret adgang til det sted leiegjenstanden til enhver tid befinner seg. Leietakeren må selv innhente alle tillatelser og avgi varsler som måtte være nødvendig for transport, plassering og bruk av leiegjenstanden. Utlegg og omkostninger Pon Rental eventuelt påføres som følge av at Leietakerens transport, plassering og bruk ikke skjer i henhold til avtalen eller gjeldende offentligrettslige krav og pålegg, belastes Leietakeren. 

15. Tilsyn, vedlikehold, reparasjoner og sanering
Leiegjenstanden skal vedlikeholdes og behandles forsvarlig av Leietakeren. Leietakeren plikter å følge alle retningslinjer fra Pon Rental om bruk av drivstoff, smøremidler, utskiftning av slitedeler og annet tilsyn. Leietaker skal selv bekoste alle driftsutgifter, arbeid og materiell, inkludert drivstoff, smøremidler og slitedeler i forbindelse med tilsyn og vedlikehold. Alt vedlikehold og alle reparasjoner som faller under Leietakerens ansvar, skal utføres av personell eller reparatør som er godkjent av Pon Rental. Pålagt eller nødvendig besiktigelse og kontroll i forbindelse med montering eller bruk besørges og bekostes av Leietakeren. Leiegjenstanden skal tilbakeleveres i rengjort og godt vedlikeholdt stand. Mangel på rengjøring og vedlikehold gir Pon Rental rett til, for Leietakers regning og risiko, å utføre arbeidet selv eller å få arbeidet utført av tredjemann. Leietakeren besørger destruksjon eller overlevering til resirkulering av leiegjenstander, eller tilhørende materiell og utstyr, som etter lover, forskrifter eller andre gjeldende bestemmelser, eller etter sin art skal destrueres eller resirkuleres etter bruk. Eventuelle kostnader Pon Rental påføres i denne forbindelse belastes Leietakeren. 

16. Tyverisikring av leiegjenstanden
Leiegjenstanden skal være lukket og låst når den forlates. Nøkkel skal ikke oppbevares i, på eller ved leiegjenstanden. Leiegjenstander som ikke selv kan låses eller deler av leiegjenstander som ikke kan sikres på annen måte skal låses inne i bygning eller annen gjenstand som kan låses og er egnet som oppbevaringssted. Fastmontert utstyr skal være montert slik at det ikke kan fjernes uten bruk av verktøy eller nøkkel. Verktøy skal oppbevares i verktøykasse som er innelåst i leiegjenstanden eller fastmontert og låst på leiegjenstanden. 

17. Skader og tap
Leietaker er ansvarlig for ethvert tap eller skade på leiegjenstanden, mens det er i Leietakerens besittelse med unntak for normal slitasje og elde. Skader på leiegjenstanden belastes Leietakeren med faktisk eller antatt reparasjonskostnad. Leveres ikke leiegjenstanden tilbake belastes Leietakeren med gjenanskaffelseskostnaden. Skadeansvaret kan begrenses gjennom å tegne forsikring, jfr. pkt. 18 nedenfor.18. 18. Forsikring: Det påligger Leietakeren å holde leiegjenstanden forsikret fra denne mottas eller hentes til tilbakelevering har funnet sted både med tingforsikring (kasko) og ansvarsforsikring. Tingforsikring: Med mindre Leietakeren fremlegger dokumentasjon på at tingsforsikring er tegnet og denne godkjennes av Pon Rental, vil Pon Rental tegne tingsforsikring for Leietaker. I sistnevnte tilfelle vil forsikringspremien bli belastet Leietakeren i utleieperioden. Forsikringspremien beregnes med 5 % av listepris, faktureres samtidig med leien og betales ved forfall, jfr. pkt. 9. I tillegg til forsikringspremien betales egenandel ved hvert forsikringstilfelle som omfattes av tingforsikringen (kasko). Pon Rental skal varsles før reparasjoner utføres, og skademelding sendes Pon Rental. 

Egenandelsatser:
Maskiner fra 0 tonn til 8 tonn              kr 15 000,-
Maskiner fra 9 tonn til 25 tonn            kr 25 000,-
Maskiner fra 25 tonn                           kr 40 000,-

19. Oppsigelse
Begge parter kan si opp leieforholdet med avtalt eller minst 3 virkedagers varsel for så vidt leieforholdet ikke er avtalt for en bestemt periode. Oppsigelse skal skje skriftlig. 

20. Heving
Mangel på innbetaling av leie til avtalt tid gir Pon Rental ubetinget rett til å heve leieavtalen og ta tilbake leiegjenstanden. Tilsvarende har Pon Rental rett til å heve leieavtalen dersom Leietageren innstiller sine betalinger, begjærer oppbud, slås konkurs, eller innleder akkordforhandlinger. Leietageren plikter skriftlig å melde fra til Pon Rental om ethvert slikt forhold. Tilbaketaking av leiegjenstanden skjer for leietakers regning. Leietakeren er ansvarlig for betaling av leie i hele leieperioden ved tidsbestemt leietid, eller i ordinær oppsigelsestid. Eventuell leie med fradrag for omkostninger, som Pon Rental oppnår fra andre i avtalt leieperiode eller oppsigelsestid, går til fradrag i Leietakerens forpliktelse til å betale leie i tilsvarende periode. 

21. Tvangsfullbyrdelse
Uteblir Leietakers innbetaling av leie og øvrige omkostninger ved forfall vedtar Leietakeren at utlevering av leiegjenstanden kan kreves i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 annet ledd a). Det skal fremgå av varselet etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 a) at utlevering kan unngås dersom leien med renter, utenrettslige inndrivningskostnader, saksomkostninger og forfalt leie frem til betalingstidspunktet blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres. Likeledes vedtar Leietakeren i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 annet ledd b) at utlevering kan kreves når leietiden er løpt ut, dersom leie er avtalt for en bestemt tid eller ved utløp av oppsigelsestid i løpende leieforhold. 

22. Rettslige disposisjoner over leiegjenstanden
Leietakeren er uberettiget til å selge, pantsette eller på annen måte avhende eller disponere rettslig over leiegjenstanden.

23. Reklamasjonsbetingelser
23.1. Leietakeren plikter å undersøke leiegjenstanden så snart den er utlevert. Feil ved leiegjenstanden Leie-taker burde ha oppdaget utgjør ingen avtalerettslig mangel som gir Leietakeren rett til bruk av mangelbeføyelser.
23.2. Eventuelle reklamasjoner skal skriftlig fremmes til Pon Rental innen 3 dager fra utlevering av leiegjenstanden. Ved eventuell reklamasjon skal skademeldingsskjema med dokumentasjon av mangelen følge i utfylt stand.
23.3. Forutsatt at betingelsene for reklamasjon er oppfylt og reklamasjonen gjelder feil ved leiegjenstanden som Leietaker ikke burde ha oppdaget ved undersøkelse av denne, avgjør Pon Rental hvorledes mangelen skal avhjelpes, ved prisavslag, omlevering eller ved utbedring, og om dette skal skje ved bruk av nye deler, byttedeler eller ved reparasjon. I forbindelse med avhjelping av feil, dekker Pon Rental alle utgifter til arbeid og deler. Leietaker har bevisbyrden for at det foreligger en avtalemessig mangel som Pon Rental er ansvarlig for.
23.4. Det tas forbehold om at Leietaker belastes utgifter og omkostninger Pon Rental har ved ikke-berettigede reklamasjoner.
23.5. Leietaker skal ikke kunne gjøre andre krav gjeldende i forbindelse med  påberopt mangel enn ovennevnte krav om at mangelen avhjelpes. Med mindre annet er avtalt skriftlig, kan mangelen bare kreves avhjulpet når den leiegjenstanden befinner seg i Norge (dog ikke på Svalbard, Bjørnøya eller Jan Mayen eller på norsk kontinentalsokkel m.v.).
23.6. Det forutsettes at Leietakeren og bruker av leiegjenstanden setter seg inn i og følger de drifts- og vedlikeholdsforskrifter som er utarbeidet.
23.7. Forandres eller repareres leiegjenstanden, herunder også ved sveising, uten Pon Rentals skriftlige godkjennelse, er alle omkostninger i denne forbindelse Pon Rental uvedkommende. Hvis slik forandring eller reparasjon finner sted uten Pon Rentals samtykke, bortfaller ethvert ansvar for Pon.
23.8. Pon Rentals ansvar for mangler ved leveransen kan bare gjøres gjeldende av den opprinnelige Leietakeren.
23.9. Den oppgitte leveringstid er enten garantert eller veiledende. Leveringstiden er bare garantert hvis dette er uttrykkelig nedfelt skriftlig, ellers er den alltid veiledende. Blir Pon Rental klar over at levering ikke vil finne sted innenfor rammen av den veiledende leveringstid, eller til garantert tid, bør Pon Rental gi Leietakeren beskjed om dette, angi årsaker til forsinkelsen og om mulig oppgi nytt leveringstidspunkt. Inntreffer force majeure, jfr. pkt 11, forlenges leveringstiden med den tid force majeure situasjonen varer.

24. Ansvarsbegrensning:
24.1 Pon Rental kan ikke gjøres ansvarlig for direkte eller indirekte tap, herunder produksjonstap, eller for skade på personer, gods eller for skader som leiegjenstanden eller bruken av den har voldt på person eller annet konsekvenstap eller skade av noen art, uansett årsak, herunder mangelfull utførelse av forpliktelser som uttrykkelig påligger Pon Rental i henhold til disse alminnelige leiebetingelser eller annen skriftlig overenskomst. Enhver bistand til Leietakeren utover skriftlig avtalte forpliktelser er å anse som rådgivende, og skal heller ikke under noen omstendighet kunne medføre ansvar. Utleieren innestår ikke for at leiegjenstanden tilfredsstiller Leietakerens behov, med mindre dette er kommet skriftlig til uttrykk.
24.2. Ved heving, uansett grunn, skal leiegjenstanden snarest og for Leietakers kostnad returneres til Pon Rentals lokale i samme stand som ved utlevering. Pon Rental er ikke forpliktet til å godtgjøre bygningsarbeider eller andre utgifter som Leietakeren har hatt i forbindelse med montering eller demontering av leiegjenstanden, eller fjerning eller transport av denne.
24.3. Pon Rental påtar seg ikke noe ansvar for underleverandørers uaktsomhet.
24.4. Pon Rental blir ikke forpliktet til å betale noen form for erstatning eller avslag i leien, hvis en avtalemessig mangel blir avhjulpet (jfr. pkt. 23) eller hvis Leietakeren har tapt sin rett til å reklamere eller heve leieavtalen. Ethvert erstatningskrav som måtte oppstå i forbindelse med nærværende kontrakt skal under enhver omstendighet oppad begrenses til det direkte, godtgjorte tapet dog aldri mer enn det lavere av den avtalte leiesummen eller NOK 100.000 for hvert leieforhold, såfremt det ikke foreligger annen skriftlig avtale. Kjøperen må i alle tilfelle sannsynliggjøre de tap han har lidt og at Pon Rental er ansvarlig. 

25. Leietakerens ansvar
Leietakeren er ansvarlig for alle skader og tap som oppstår i leieperioden, herunder person-, tings- og formuesskader, samt følgeskader og indirekte tap som måtte påføres Leietakeren, brukeren eller tredjemann i forbindelse med transport, bruk eller plassering av leiegjenstanden. 

26. Leietakerens avbestilling
Dersom Leietaker avbestiller leiegjenstanden etter mottak av ordrebekreftelse eller inngåelse av leieavtale, men før utlevering, og dette forholdet ikke skyldes vesentlig forsinkelse som Pon Rental svarer for skal Leietaker, såfremt annet ikke er skriftlig avtalt, betale til Pon Rental slikt avbestillingsvederlag: For leieforhold med antatt varighet mer enn 7 dager men mindre enn 30 dager: 7 dagers avtalt leie. For leieforhold med antatt varighet 30 dager eller mer: 30 dagers avtalt leie. Dersom Leietaker skriftlig avbestiller senest fem dager etter dato for ordrebekreftelse påløper avbestillingsgebyr med NOK 1500.   27. Verneting Avtalen er underlagt norsk rett uten hensyn til hva som ellers måtte følge av lovvalgsregler. Oslo tingrett skal være eksklusivt verneting for alle krav mot Pon. Leietaker vedtar Oslo tingrett eller annet verneting i Norge valgt av Pon, som ikke-eksklusivt verneting for alle krav fra Pon mot Leietaker.   
Pon Rental kan kreve at forsikringsbevis for forsikringer, som nevnt ovenfor, fremlegges. Forsikringsattest fra forsikringsselskap, som bekrefter at forsikringsselskapet har notert at Pon Rental er mottaker av et eventuelt forsikringsoppgjør, skal Leietakeren uoppfordret sørge for at oversendes Pon Rental før leiegjenstanden utleveres. Pon Rental skal ha rett til å tre inn i Leietakerens rettslige posisjon i forhold til forsikringsselskapet i tilfelle tvist om utbetalinger under forsikringsavtalen. Leietakeren skal i denne forbindelse dekke Pon Rentals utgifter, herunder juridisk bistand.


Share