Gebruiksvoorwaarden Website PON CAT  

 

Welkom op de website van PON CAT (“Website”). Deze Website en alle inhoud op de Website zijn het eigendom van en worden beheerd door PON EQUIPMENT BV. met hoofdvestiging op het adres Rondebeltweg 41, 1329 BP Almere, Nederland – registratienummer 33200496  en PON POWER BV (“PON EQUIPMENT EN PON POWER ”) met hoofdvestiging op het adres Ketelweg20, 3356 LE Papendrecht, Nederland – registratienummer 23060463 in Rotterdam.

 

Toepasselijkheid

 

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle bezoeken aan en elk gebruik van de Website en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze Website aan u wordt/worden aangeboden (de “Informatie”). 

Door het bezoek en gebruik van deze Website stemt u in met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of anderszins aangepast door PON EQUIPMENT EN PON POWER. De gewijzigde of aangepaste Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op deze Website. Gebruikers van de Website worden geadviseerd om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te lezen voor eventuele wijzigingen.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn het laatst vastgesteld op 30 januari 2017.

 

Informatie en aansprakelijkheid

 

De informatie wordt alleen voor algemene informatiedoeleinden aangeboden en behelst geen adviezen of aanbevelingen. PON EQUIPMENT EN PON POWER zal naar alle redelijkheid de Informatie op deze Website en de inhoud ervan juist en actueel houden, maar geeft geen garantie dat de Website of de Informatie of beide vrij zijn van fouten, defecten, malware, virussen of dat de Website of de Informatie of beide juist, volledig en actueel zijn. 
 

PON EQUIPMENT EN PON POWER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van (of de onmogelijkheid tot gebruik van) de Website, inclusief schade veroorzaakt door malware, virussen of enige vorm van onjuistheid of ontoereikendheid van de Informatie, tenzij dergelijke schade het resultaat is van enige vorm van bewust wangedrag of grove nalatigheid van de zijde van PON EQUIPMENT EN PON POWER of diens leidinggevende medewerkers.

PON EQUIPMENT EN PON POWER kan verder niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik van) van elektronische communicatievormen al dan niet in relatie tot de Website, inclusief maar niet beperkt tot schade die het gevolg is van storing of vertraging in levering van elektronische communicaties, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door externe partijen of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor elektronische communicaties en de overdracht van virussen.

 

Privacyverklaring

 

Via of in verband met deze Website aangeboden of verzamelde persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met het Privacyverklaring van PON CAT. De Gebruiksvoorwaarden zullen onderhevig zijn aan het Privacyverklaring van PON CAT, zoals geplaatst op deze Website.

 

Gelinkte sites

 

Op deze website kunnen links naar externe internetsites worden aangeboden. PON EQUIPMENT EN PON POWER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en de inhoud van internetsites die aan of vanaf deze site gelinkt zijn. Het Privacyverklaring van PON CAT is niet van toepassing op enige verwerking van uw persoonsgegevens op of via dergelijke externe sites.

 

Intellectueel eigendom

 

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten voor deze Website en de Informatie, inclusief copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten, het eigendom van PON EQUIPMENT EN PON POWER. Gebruikers krijgen toestemming om de Website en de Informatie te lezen en kopieën te maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door afdrukken of opslaan. Elke andere vorm van gebruik van de Website of de Informatie, bijvoorbeeld de opslag of reproductie van (een deel van) de Website in enige externe internetsite, de creatie van links, hypertekstlinks of dieplinks tussen de Website en enige andere internetsite of enig ander gebruik, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PON EQUIPMENT EN PON POWER.

“PON CAT®” en alle andere handelsmerken die op deze Website figureren zijn geregistreerde handelsmerken van PON EQUIPMENT EN PON POWER, Pon Holdings B.V. of de aan haar verbonden ondernemingen.

 

Ongevraagde ideeën

Als u ongevraagde ideeën en/of materialen, bestaande uit teksten, afbeeldingen, geluiden, software, informatie of anderszins (de “Materialen”) op deze Website plaatst of via e-mail of anderszins naar PON EQUIPMENT EN PON POWER verstuurt, dan is het PON EQUIPMENT EN PON POWER toegestaan om dergelijke Materialen in volledige mate en kosteloos te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, waarbij PON EQUIPMENT EN PON POWER niet gebonden is aan enige vertrouwelijkheidverplichting met betrekking tot dergelijke Materialen.

Hiermee vrijwaart en stelt u PON EQUIPMENT EN PON POWER schadeloos met betrekking tot alle maatregelen, claims en aansprakelijkheden die worden berokkend, geleden of behouden door PON EQUIPMENT EN PON POWER als gevolg van het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen als zijnde een inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van enige externe partij of anderszins onwettig ten opzichte van een externe partij.

 

Nietigheid

 

Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de validiteit van het restant van deze Gebruiksvoorwaarden aan. De nietige bepaling zal vervangen worden door een daarop zoveel mogelijk gelijkende (niet-nietige) bepaling.

 

Van toepassing zijnde wet en jurisdictie

 

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing . Alle geschillen die ontstaan over of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief geschillen met betrekking tot het bestaan en de geldigheid daarvan, dienen te worden beslecht bij de bevoegde rechtbank in Amsterdam , Nederland, tenzij bindende statutaire vereisten anders aangeven.


 

Banner - Contact Sticky Desktop Banner - Contact Sticky Mobile
  • Call
  • Arrow

Bel ons

Op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 - 18.00.

 

Email ons

Wij reageren op werkdagen binnen 24 uur.

Hoe wil je dat wij contact met jou opnemen? *
250/250

 

Geïnteresseerd geraakt in dit product? Vul dan onderstaand formulier in en ik neem contact met je op.

Hoe wil je dat ik contact met je opneem? *
250/250
web-monitoring-ok